Få avklart forskjellig alternativer før det blir startet på en omfattende detaljprosjektering.
Gjelder både bygninger, landsskapstiltak, veganlegg, samt vann- og avløpsanlegg.

Visualisering er blitt en viktig del av prosjektering og er derfor noe vi har stort fokus på.

Tomteutnyttelse

- Bebygd areal
- Adkomst
- Uteområde
- Parkering

Arkitektur

  • Egnet arkitektur for tomten
  • Føringer i reguleringsbestemmelser
  • Tilpasset terrenget

Terrengutforming

  • Behov for terrenginngrep
  • Behov for murer
  • Føringer i reguleringsbestemmelser
  • Kostnadsbilde